Skizo de la japania movado en 2008

Japana Kongreso
La 95a Japana Esperanto-Kongreso okazis unuafoje en Wakayama [ûakajama] kun 477 aliĝintoj, inter kiuj estis 18 samideanoj el 11 aliaj landoj. En la kongreso oni ne nur havis pli ol 30 diversajn fakkunsidojn, sed ankaû du kunvenojn malfermitajn al la publiko, kiujn la kongresa komitato organizis kune kun Unesko-Asocio en Wakayama: Simpozio "Kial nun Internacia Jaro de Lingvoj - diverseco de lingvoj kaj kulturo de dialogo" kaj sonorigado de "Sonorilo de Paco" kun kanto "La Sonorilo de l' Paco" en ĝia esperanta traduko. Tiuj eventoj estis realigitaj kiel fruktoj de multjara kunlaborado de esperantistoj kaj unesko-anoj en Wakayama.
Estas notinde, ke okaze de la kongreso oni eldonis la esperantan tradukon de la fama romano "La edzino de kuracisto Hanaoka Seisyû [seiŝuû]", eljapanigitan de s-ro Konisi Gaku. Ĝi vekis intereson precipe en Wakayama, ĉar la kuracisto Hanaoka Seisyû efektive vivis en Wakayama antaû du jarcentoj. Cetere, la libro fariĝis la 45a volumo de Serio Oriento-Okcidento de UEA.

Kun la azia movado
Post la Universala Kongreso en Jokohamo ekestis ideo okazigi en Koreio iun el la venontaj kongresoj de japanaj esperantistoj por akceli internaciigon de la movado. Kaj dum la kongreso en Wakayama okazis interkonsiliĝo inter koreaj kaj japanaj reprezentantoj, kiuj interkonsentis, ke la du landaj kongresoj samtempe okazu en Koreio en 2011. Estos multaj malfacilaĵoj por realigi la provon, kiu tamen estos nova paŝo en la Orienta Azio.
KLEG jam faris sian unuan paŝon por tiu direkto, organizante la 40an Friskan Lernejon unuafoje en Koreio en la kadro de la korea Esperanto-Lernejo Namkang en la lasta majo kun partopeno de 23 japanoj kaj 72 koreoj. Ĝi estis realigita dank' al amikeco-plena helpado de tieaj samideanoj. Kaj ni antaûvidas, ke ĝiaj sekvoj plu daûros.

Lokaj kongresoj kaj aliaj eventoj
La kongreso de KLEG okazis en junio kun 241 aliĝintoj, kaj kongresoj de Kyûsyû [kjuûŝuû] en majo, de Tyûgoku-Sikoku [ĉuûgoku-ŝikoku] en novembro, kaj ankaû oni havis sian jarkongreson en Tôkai [toûkai], Kantô [kantoû], Tôhoku[toûhoku] kaj Hokkaidô [hokkaidoû], respektive.
Oni ankaû havis studo-seminariojn kaj -kunloĝadojn diversloke tra la jaro. En decembro Zamenhofaj Festoj okazis supozeble en pli ol 30 urboj tra la lando.
Jarfine en Jokohamo okazis la 27a Komuna Seminario inter Japanio, Koreio kaj Ĉinio kun partopreno de 56 junuloj kaj eksjunuloj el 7 landoj.

Pri eldonaĵoj
Aperis jenaj krom la jam menciita romano.
"Florkampo" estas kolekto de kantoj eljapanigitaj kaj originale verkitaj. Ĝi estas la lasta volumo en la 9-voluma kolekto de kantoj, kiun s-ro Jamada Tadas^i produktis kun s-ro Konisi Gaku, kaj komencis eldoni por jubilei la cent-jariĝon de la Japana Esperanto-Movado en 2006.
S-ro Jamada ankaû eldonis du lingvan broŝuron de "La Evangelio laû Marko" en Esperanto kaj la japana.
Libroteko Tokio de s-ino Syôzi [ŝoûzi] Keiko eldonis du librojn: "Raporto el Japanio 11" de s-ro Hori Jasuo kaj "Japana Esearo n-ro 4" de 13 japanlingvanoj. La unua estas frukto de pli ol dek-jara strebado de la diligenta aûtoro, kaj la dua estas kvazaûa mikspoto de diversaj ideoj de japanianoj.
"Al justa lingva politiko en Azio" estas titolo de la raporto de la 5a Nitobe-Simpozio okazigita en 2007 tuj antaû la Jokohama UK en Universitato Sofia en Tokio, eldonita de JEI kaj Eûropa Instituto de la universitato.
JEI ankaû eldonis la 3-an numeron de "Japana Esperantologio" kiel kolekton de studoj post kvin-jara interrompo.
Alia libro eldonita de JEI okaze de la kongreso en Wakayama estas "Wakayama kaj Esperanto". Ĝi estas japanlingva historio de la movado en Wakayama, verkita de s-roj Fukumoto Hisatsugu [hisacugu], Egawa Harukuni kaj s-ino Doi Ĉieko.
Unu el la renomaj komercaj eldonejoj en Tokio, Hakusui-sha, eldonis novan reviziitan version de la lernolibro de Esperanto kun KD. La aûtoro estas sama s-ro Adachi [adaĉi] Nobuaki kun la novaj voĉlegantoj, s-ino Aleksandra Watanuki kaj s-ro Kitagawa Hisasi. Ĝi, unu el la fama serio de lingvaj lernolibroj "New Express", estas aĉetebla ĉe multaj librovendejoj tra la lando.
S-ro Gotoo Hitosi japanlingve verkis biografietojn pri pioniroj de la movado en sia urbo Sendai kaj mem eldonis broŝure. Temas pri preskaû forgesitaj homoj, kiuj tamen praktikis kaj vartis la lingvon pli ol teoriumi lingvistike.
Ankaû s-ino Ikeda Tomiko japanlingve verkis fantazian rakonton kaj mem eldonis. Temas pri geknaboj, kiuj ne nur lernas la lingvon, sed ankaû praktikas kaj klopodas diskonigi ĝin vojaĝante tra la mondo. La libro ankaû enhavas enkondukan kurseton de la lingvo.
Cetere, almenaû du gazetoj estas daûre nur-esperante redaktitaj kaj eldonitaj de nia kolegaro: "Esperanto en Azio" de KAEM redaktita de s-ro Hori Jasuo kaj "La Esperanta Budhano" de Budhana Ligo Esperantista redaktita de s-ro Yamaguti Sin'iti [jamaguĉi ŝin-iĉi].

Redakcio
La Movado, n-ro 696 (februaro, 2009)